Konsep personaliti guru cemerlang


Konsep cemerlang personaliti guru


Setiap individu yang bergelar pendidik, perlumembina hubungan interpersonal bagi mewujudkan persefahaman dan rasa salingpercaya mempercayai dengan pelajar iaitu mengambil kira beberapa aspek positifseperti prihatin, mengambil berat, mesra,ikhlas dan mempunyai sikap menerima.Kebolehan-kebolehan ini juga memerlukan beberapa kemahiran tertentu bagimemastikan hubungan yang diterima berada di tahap situasi yang diterima baikdalam hubungan sosial biasa. Kemahiran interpersonal ini memerlukan masa untuk menyesuaikandiri dengan tugas sebagai seorang guru dan seseorang guru perlu menanamkansifat ini di hari pertama bergelar pendidik.

Kemahiran ini konesp terusberkembang dari masa ke semasa mengikut pengalaman guru itu berkhidmat.Personaliti guru mudah dikenali olehmasyarakat umumnya. Pengalaman saya sendiri yang sering dialami sewaktu kekedai atau sesuatu tempat baru, walaupun pada peringkat awalnyPENGENALAN PERSONALITISetiap individu tidak kira dewasa atau kanak-kanak mempunyai personaliti tersendiri. Personaliti atau sahsiah melambangkan ciri-ciri keperibadian individu dan mencirikan perbezaan antara setiap individu.

Personaliti adalah sifat yang ada pada individu seperti cara berfikir, beraksi, beremosi, persepsi dan memperihalkan sifat-sifat fizikal, emosi dan mental setiap insan.Manusia dibezakan menerusi dua aspek iaitu kemampuan dan personaliti. Individu yang mempunyai konsep kendiri akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitarannya.

Gaya percakapan, cara bertindak, tingGuru Cemerlang mempunyai ciri-ciri yang persobaliti dari segi kualiti:Peribadi: Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar yang dapat menjadi role model kepada warga pendidik.Pengetahuan dan kemahiran: Gur. Semoga pengalaman dan idea ini dapat dikongsi bersama rakan-rakan guru yang lain.

konsep personaliti guru cemerlang Profesion perguruan bukanlah satu profesion yang statik dan tidak menjanjikan peluang kenaikan pangkat yang menarik. Kementerian Pelajaran Malaysia mengadakan pelbagai insentif untuk membantu meningkatkan profesionalisme perguruan melalui pelaksanaan Guru Cemerlang contohnya. Sebagai seorang guru, kita konsep personaliti guru cemerlang mempunyai kualiti yang khusus cemerkang konsisten supaya dipandang mulai oleh masyarakat.

Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaks u dkan denga n seorang guru yang berkesa n itu. Retrieved from (2012). Ciri-ciri Guru Yang Gurru. Retrieved from Safuan(2012). Etika Guru. Retrieved from uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

See our User Agreement and Privacy Policy.Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Ciri.
Konsep personaliti guru cemerlang

Konsep personaliti guru cemerlang


Join the conversation

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *